Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

MargheRita86
3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake viakiks kiks
MargheRita86
1025 be89
Reposted fromsoupdujour soupdujour viashineon shineon
MargheRita86
3236 8fc4
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viamargot margot
MargheRita86
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viamiimi miimi
MargheRita86
1458 e8fd
Reposted fromcalifornia-love california-love viashineon shineon

April 26 2017

MargheRita86
9263 779e
Reposted fromhelterskelter helterskelter viakiks kiks

April 24 2017

MargheRita86
0620 f0c7
Reposted fromkatsiu katsiu viaHoHo HoHo
2872 cce8 800
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viamaybeyou maybeyou
MargheRita86

April 21 2017

9236 3dc7
Reposted fromtosiaa tosiaa viacatherineee catherineee
MargheRita86
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viaalcohoolic alcohoolic
MargheRita86
2370 aefd
Reposted fromGIFer GIFer viaRedPenny RedPenny
MargheRita86
MargheRita86
5966 6e27
Reposted fromMuppet Muppet viaMerelyGifted MerelyGifted
MargheRita86
MargheRita86
MargheRita86
4735 5424
MargheRita86
MargheRita86
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl