Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

MargheRita86
3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake viaHoHo HoHo
MargheRita86
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamakemewannadie makemewannadie
MargheRita86

March 24 2017

MargheRita86
9769 33b2
Reposted fromjasminum jasminum viamaybeyou maybeyou
MargheRita86
6390 c995
Reposted frommslexi mslexi viascorpix scorpix
MargheRita86
2977 7978
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
MargheRita86
5947 4d96
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
MargheRita86
MargheRita86
Reposted frombluuu bluuu
MargheRita86
Reposted frombluuu bluuu
MargheRita86
3874 b876
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
MargheRita86
Reposted frombluuu bluuu viakiks kiks
8260 631f
Reposted fromerial erial viakiks kiks
MargheRita86
6969 5071
Reposted fromkerosine kerosine viakiks kiks
MargheRita86
4230 155d
Reposted frompulperybka pulperybka viacatherineee catherineee
MargheRita86
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacatherineee catherineee
MargheRita86
1843 3f3b
Reposted fromgrapefruit-moon grapefruit-moon viaeffigy effigy
2636 c3d3
Reposted fromcressian cressian viaHoHo HoHo
MargheRita86
Lekcja  29 
przyjaciele to zbyt duża rzadkość, aby rezygnować z nich z jakiegokolwiek powodu, jeśli są prawdziwymi przyjaciółmi. 
— N. Gemmell
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaHoHo HoHo
MargheRita86
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true viaHoHo HoHo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl